بانک کتاب تور ترکیه تور روسیه نت پیانوی آهنگ بوی پیراهن یوسف تور استانبول ویزای ترکیه > ثبت لینک <
بستن تبلیغات [X]
وبلاگ رسمی سئوشو

نت پیانو نت ویولن نت سنتور نت گیتار

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد چیست

ارزیابی عملکرد یک مسئولیت مدیریتی است که استاندارهای شغلی را مشخص و تعیین میکند که عملکرد کارکنان در حدود استاندارهای تعیین شده هست یا خیر. به وسیله ارزیابی عملکرد تنبیه یا تشویق کارکنان را میتوان مدیریت کرد.ارزیابی عملکرد کمک می کند تا ویژگی های کارکنان را بسنجیم و حدود توانایی آنها را تخمین بزنیم.با ارزیابی عملکرد میتوان در خصوص ارتقای شغلی کارکنان ،نیاز به آموزش و بهبود تواناییشان تصمیم گیری کرد .ارزیابی عملکرد از فعالیت هایی است که به طور منظم در هر سازمانی باید انجام شود.

روند ارزیابی عملکرد شامل مراحل زیر است

• تعیین استانداردهایی برای عملکرد

• اعلام استاندارهای مربوطه

• سنجش عملکرد حقیقی کارکنان

• تجزیه وتحلیل انحرافات عملکرد نسبت به استاندارهای مشخص شده

• به بحث گذاشتن انحرافات

• تعیین راههایی برای اقدامات اصلاحی

ارزیابی عملکرد یکی از وظایف مهم مدیریت منابع انسانی و در مواردی که در ادامه اشاره میکند نقش ویژه ای دارد.

کاربرد یا اهمیت ارزیابی عملکرد

1- تعیین حقوق و مزایا : ارزیابی عملکرد میگوید که هریک از کارکنان مسئولیت های کاری خود راباچه کیفیتی به انجام رسانده اند. به کمک آن میتوان عملکرد کارکنان راارزیابی کرد و با حسابرسی حقوق و مزایا، متناسب با آن،حقوق و مزایا برای آنها در نظر گرفت.اگر فرد مسئولیت های خود را به خوبی انجام دهد ولی در قبال آن اقدامی برای بالا نگه داشتن انگیزش (انواع افزایش حقوق یا مزایا)صورت نگیرد ،فرد به تدریج از شغل و مجموعه اش ناراضی میشود.

2- برنامه هایی برای آموزش منابع انسانی و بهبود توانایی ها : ارزیابی عملکرد، سطح عملکردکارکنان را نشان میدهد.بوسیله آن میتوان ظرفیت ،مهارت و تخصص عملی و تخصص عملی کارکنان را مشخص کرد.به کمک ارزیابی عملکرد میتوان به نقاط ضعف کارکنان پی برد و متناسب باآن برنامه هایی برای آموزش و بهبود توانایی هایشان در نظر گرفت. در نتیجه کارکنان بطور بهینه ای بکار گرفته میشوند و در نهایت بهره وری و سوددهی مجموعه نیز افزایش میابد.

3-برنامه ریزی برای جابه جایی ها : ظرفیت ،مهارت،تجربه و وضعیت کاری افراد به لطف ارزیابی عملکرد مشخص میشود.براساس اطلاعاتی که از این راه بدست می آید میتوان تصمیماتی برای جابه جایی یا ارتقای کارکنان اتخاذ نمود تا بطور موثرتری نقش خود را در مجموعه ایفا کنند.

این تصمیمات میتوانند از راههای زیر گرفته شوند:

• ارتقای کارکنان ممتاز و تعهدی

• جابجایی کارکنان برای ایجاد تناسبی بهتر بین افراد و وظایفشان

• تعدیل و اخراج (موقت یا دائمی )کارکنانی که عملکرد ضعیفی دارند

4- مدیرت پاداش : برای افزایش انگیزه کارکنان باید پاداش هایی متناسب با ارزیابی عملکردشان به آنها تعلق گیرد.اگر کارکنان پاداش عملکرد بهترشان را دریافت نکنند ،احساس نارضایتی در آنها به وجود می آید.ار آن سو به اگر افراد به خاطر عملکرد ضعیف خود باز هم پاداش دریافت کنند دلیل برای پیشرفت نخواهند داشت.دراین صورت اهدای پاداش فقط یک بار مالی بی فایده را به مجموعه تحمیل می کند.ارزیابی عملکرد کمک می کند تا کارکنان متناسب با عملکردشان ،پاداش دریافت کنند.

5- تسهیل نظارت و بازرسی : یکی دیگر از خدمات ارزیابی عملکرد کمک به طبقه بندی کارکنان بر اساس عملکردشان است. به لطف ارزیابی عملکرد میتوان کارکنان قوی ،متوسط و ضعیف را از یکدیگر تشخیص داد.به این وسیله میتوان مشخص کرد که هریک از کارکنان به چه میزان نظارت و بازرسی نیاز دارند(به افراد ضعیفتر باید بیشتر نظارت کرد تا اشتباهی مرتکب نشوند و افرادی که کار خود را به خوبی میدهند ،به نظارت کمتری نیاز دارند.)

6- انگیزه : ارزیابی عملکرد خود به عنوان راهکاری برای افزایش انگیزه ی کارکنانی که بهترین عملکرد را از خود نشان میدهند،به عنوان افراد با ارزش و قابل اتکا شناسایی میشوند و متناسب یا همین ویژگی ها با آنها برخورد میشود.این واکنش موجب تحریک کارکنان به عملکرد بهتر میشود همچنین ارزیابی عملکرد به ما میگوید ، چه ابزار انگیزشی ای متناسب با عملکرد کارکنان است.

7- کنترل مناسب : با ارزیابی عملکرد ،کارکنان میتوانند بازخورد عملکرد ،تاثیرگذاری و بهره وری خود را ببینند.آنها متوجه میشوند در چه قسمتهایی تمرکز خودرا افزایش دهند تا کارها به بهترین نحو پیش بروند.ارزیابی عملکرد فرصتی به وجود می آورد تا کارکنان از ایرادات خود درس بگیرندو این برای اتخاذ تدابیراصلاحی به آنها کمک میکند.

8- اعتبار سنجی آزمون گزنش :ارزیابی عملکرد میتواند به عنوان ابزاری برای سنجش موفقیت آزمون های گزینش استفاده شود.به کمک آن نتیجه ی آزمون گزینش و روندی که سازمان در این راه به کار میگیرد ،مشخص میشود.بر این اساس میتوان گام های موثرتری برای انتخاب کارکنان برداشت.

9- برنامه ریزی شغلی : پیشرفت شغلی یکی از دغدغه های مهم کارکنان است.برای نشان دادن مسیر و اهداف شغلی به آنها ،هر سازمانی نیاز به یک برنامه ریزی شغلی مناسب دارد.در این راه ارزیابی عملکرد ،اطلاعاتی حیاتی در خصوص ظرفیت های بالقوه و بالفعل کارکنان فراهم می آورد.

10- تدوین خط مشی : ارزیابی عملکرد اطلاعاتی را در مورد عملکرد کارکنان فراهم میکند.این اطلاعات (مانند برنامه ریزی شغلی و برنامه های انگیزشی) یک ورودی برای برنامه ریزی آموزشی و بهبود کارکنان است .در نتیجه میتوان خط مشی سازمان را به گونه ای تدوین کردکه سازمان به بهترین نحو پیشرفت کند.

روش های ارزیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی

استاندارهای مطلق (قطعی)

این استانداردها عملکرد کارکنان را نسبت به استانداردهای تعیین شده مقایسه میکند.دراین تکنیک ارزیابی،کارکنان مستقل از سایر کارکنان گروه سنجیده میشوند.همچنین این فرایند خصوصیات و رفتار شغلی کارکنان را براساس استانداردهای مطلق مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.

روشهای استاندارد مطلق :

الف) روش ارزیابی رویداد بحرانی

ب) روش چک لیست (شامل : چک لیست ساده ،چک لیست وزن دار)

ج) روش مقیاس رتبه بندی ترسیمی (نگاره ای)

د) روش انتخاب اجباری

ه) روش رفتار محور

و) روش توصیفی

روش قیاس محور

در دومین روش کلی ارزیابی ، کارکنان با یکدیگر مقایسه میشوند.این روش نسبت به استانداردهای قطعی،روشی قیاسی و نسبی تر محسوب میشود.

این روش از راه های زیر انجام میشود:

روشهای قیاس محور:

الف) روش رتبه بندی فردی

ب) روش رتبه بندی منظم گروهی

ج) روش زوجی (دوبه دو)

مدیریت برمبنای هدف (MBO)

این روش از ارزیابی عملکرد ، بررسی می کند که رسیدن به اهداف چگونه انجام میشود .موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف کلی اش ،از طریق مشخص نمودن میزان موفقیت هر قسمت خاص(مثلا بخش ها،واحدها یا افراد ) تفسیر میشود.این روش نه تنها از بالا به پایین بلکه از پایین به بالا هم عمل میکند.تأکید روش بر روی نتیجه است ،نه فعالیت هایی که انجام میشود.

مدیریت بر مبنای هدف شامل قدم های زیر است:

قدم اول: تعیین اهداف مشترک

قدم دوم: برنامه ریزی برای اقدامات لازم

قدم سوم: بررسی عملکرد

قدم چهارم: ارزیابی عملکرد

درهرشرایط و موقعیتی که قرار دارید شرکت حسابرسی و حسابداری محاسبان با همراهی شما ،موفقیت و پیشرفت را برایتان به ارمغان می آورد و خدماتی از قبیل : مشاوره مالی و مالیاتی رایگان ، تهیه و تنظیم اظهارنامه ، اصلاح و تعدیل حساب ها ،تهیه گزارش حسابرسی ، تنظیم قرارداد حسابرسی ، تعیین ارزش شرکت و ارزشیابی سهام ، حسابرسی داخلی ، تهیه تراز آزمایشی و ... را به شما عزیزان ارائه می دهد.

با اطمینان به ما آینده خود را ایمن سازید.

برچسب ها: موسسه حسابرسی , شرکت حسابرسی , مشاوره مالی و مالیاتی رایگان , قراردا حسابرسی , اظهارنامه ,

[ بازدید : 8 ]

[ يکشنبه 19 آذر 1396 ] [ 11:50 ] [ احمدی ]

[ ]

سالن ورزشی

سالن ورزشی

از آنجا که در زمینه های صنعت و ساختمان و اراءه جدیدترین مواد و متریال ها در جهت پیشرفت و توسعه و همچنین تسریع در ساخت و ساز آنها و جلوگیری از اتلاف انرژی پیشرفت های روزافزونی نیز حاصل میشود عوامل متعددی در زمینه ساخت و تولید عایق های حرارتی و رطوبتی از جمله ساندویچ پانل ها نقش ایفا می کنند.به عنوان نمونه برای پوشش سقف و دیوار یک سوله ورزشی میتوان از ساندویچ پانل ها استفاده کرد.

اجرای پوشش سوله ورزشی با ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری که در پوشش دیوار ها مورد استفاده قرار میگیرد از دو لایه ورق تشکیل شده است که ما بین آن فوم تزریق میشود که بهترین نوع فوم از لحاظ عایق بودن و استحکام در ساندویچ پانل دیواری فوم پلی اورتان میباشد.

ساندویچ پانل دیواری با توجه به شکل ان از نفوذ آب به داخل جلوگیری میکند و به دلیل طول های بلند امکان اورلپ شده روی یکدیگر را نیز دارند.

ساندویچ پانل دیواری مورد استفاده در سوله های ورزشی به دو صورت دو رو ورق آلوزینک و یک رو ورق آلوزینک از بیرون و فویل آلومینیومی یا گالوانیزه از داخل با ضخامت 4 تا 15 سانت تولید میشود.

عایق حرارتی و برودتی

عایق صوت

مقاوم در برابر رطوبت و زلزله

سبک بودن و سرعت در اجرا

تنوع در طرح و رنگ

از جمله مزیت های ساندویچ پانل سقفی مورد استفاده در جهت پوشش سقف در سوله ورزشی میباشد.

اجرای پوشش سوله ورزشی با ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری یکی از بهترین پیشنهاد ها برای پوشش دیواره های سوله ورزشی هست که از دولایه ورق به همراه فوم تزریقی که میان آنها تزریق میشود تشکیل شده است.

مقدار ضخامت از 4 تا 20 سانتی متر در این پانل سبب ایجاد پوششی مناسب جهت آب و هواهای مختلف را رقم میزند.

با استفاده از بهترین کیفیت عایق فوم پلی یورتان ساندویچ پانل دیواری میتواند بهترین گزینه جهت پوشش دیواره های سوله ورزشی معرفی شود.

مزیت های ساندویچ پانل دیواری نسبت به مصالح سنتی:

عایق حرارتی ، برودتی ، رطوبتی و صوتی

صرفه جویی در هزینه

صرفه جویی در زمان

مقاوم در برابر زلزله

بهداشتی و ضد باکتری بودن

سبک بودن وزن

تنوع در رنگ

برچسب ها: ساندویچ پانل دیواری , فوم عایق , پلی یورتان , سبک بودن وزن , ساندویچ پانل الوزینک , ساندویچ پانل گالوانیزه ,

[ بازدید : 5 ]

[ دوشنبه 13 آذر 1396 ] [ 10:08 ] [ احمدی ]

[ ]

ساندویچ پانل دیواری الوزینک

ساندویچ پانل دیواری آلوزینک:

ساندویچ پانل دیواری الوزینک یکی از انواع ساندویچ پانل می باشد


ساندویچ پانل دیواری آلوزینک بر اساس استفاده از جنس های مختلف برای عایق و ورق به لحاظ کیفیتی متفاوت است.


ورق آلوزینک ، گالوانیزه و آلومینیوم ورق های مورد استفاده در ساندویچ پانل دیواری آلوزینک هستند.


به طور کلی تفاوت این سه ورق در این است که:


ورق آلومینیوم از مقاومت و استحکام کمتری نسبت به دیگر ورق ها برخوردار است

به گونه ای که حتی در برابر آتش نمیتواند مقاوت کند و همچنین شامل مدل و رنگ های مختلف و متنوع نمیباشد.


ورق گالوانیزه در برابر خوردگی از آلومینیوم بهتر اما از آلوزینک ضعیف تر است و وزن بیشتری دارد.


ورق آلوزینک که از سیلیکون به همراه دو آلیاژ روی و آلومینیوم تشکیل شده است

به واسطه ی ویژگی این دو آلیاژ سبب میشود از ورق های فولادی و سایر ورق ها از مقاومت و استحکام بیشتری برخوردار باشد

و طول عمر آن نیز بیشتر باشد . ورق آلوزینک نسبت به سایر ورق های فلزی در مقابل زنگ زدگی در محیط های رطوبتی بهتر است .

این محصول به دلیل عملکرد بالا به مدت طولانی بهترین گزینه برای ساخت ساختمان هایی با طول عمر بالا می باشد.

و به لحاظ اقتصادی از قیمت مقرون به صرفه تری برخوردار است.

ساندویچ پانل دیواری آلوزینک از دو لایه ورق فلزی از جنس آلوزینک که مابین آنها فوم تزریق میشود تشکیل شده است.

برخی از ویژگی های ساندویچ پانل دیواری آلوزینک به شرح زیر می باشد:

· وزن سبک و در نتیجه سبک در نظر گرفتن فونداسیون و سازه

· با دوام در مقابل نیروهای ناشی از زمین لرزه

· عایقی مناسبی برای سرما ، گرما ، رطوبت و صدا

· گوناگونی در رنگ و زیبایی محصول

· نصب سریع و نگهداری آسان

· و امکان اشتعال پذیری پایین

برخی از نمونه کاربردهایی که استفاده از ساندویچ پانل دیواری آلوزینک در آنها رایج تر است:

· پوشش دیوار ساختمان‌های مسکونی و اداری

· پارتیشن‌بندی‌های داخلی

· دیوارهای کارگاه

· پوشش دیوار سوله ها و کانتینرها

· کانکس های ویلاییبرچسب ها: ساندویچ پانل دیواری , ساندویچ پانل سقفی , ساندویچ پانل سردخانه ایی , ساندویچ پانل الوزینک , ساندویچ پانل الومینوم ,

[ بازدید : 3 ]

[ سه شنبه 7 آذر 1396 ] [ 17:28 ] [ احمدی ]

[ ]

مزایای مالیات بر ارزش افزوده

تعریف و اهمیت مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیرمستقیمی است که مصرف کننده یا خریدار ،آن را به همراه بهای خرید به فروشنده می پردازد و دریافت کننده یا فروشنده مقدار مالیات اخذ شده را به خزانه دولت واریز می کند. ذکر این نکته ضروری است که فروشنده ، زمان خرید اولیه کالا ،چون مالیاتی را پرداخته ولی به عنوان مصرف کننده شناخته نمی شود ، بنابراین او می تواند کل "مالیات های ارزش افزوده "پرداختی را از کل مالیات بر ارزش افزوده کسر کرده و مابه التفاوت آنرا به دولت بپردازد.

براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن، که بر اساس مقدار مصرف کالا و دریافت خدمات صورت می گیرد واین مبلغ جهت اجرای طرح هایی ازجمله گسترش زیرساخت های عمرانی و خدمات عمومی استفاده می شود ،سببب رونق اقتصادی می گردد.با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ، بخشی از اعتبارات از محل وصول آن به شهرداری ها و دهیاریهای مخصوص هرمنطقه تعلق یافته و از 9% مالیات بر ارزش افزوده ،میزان3 % آن به شهرداری ها تخصیص یافته که جهت توسعه و گسترش زیرساخت ها استفاده می گردد و و نقش بسزایی در این جهت دارد.

یکی از مهمترین خصوصیت های مالیات بر ارزش افزوده این است که مودیان مالیاتی جهت استفاده از اعتبار مالیاتی باید فاکتور ارائه دهند که این امر نشان دهنده مقدار مبادلات و معاملات اقتصادی انجام شده توسط بنگاه اقتصادی مورد نظر می باشد لازم به ذکر است که فاکتورهای ارائه شده بایستی در هر یک از مراحل مختلف مبادله بایکدیگر مطابقت داشته باشند. با انجام این فرایند اندازه بازار زیر زمینی و فعالیت های غیر رسمی اقتصادی و پنهانی و تخلف و فرار مالیاتی بسیار کاهش می یابد.

در زیر به شرح چند نمونه از فواید مالیات بر ارزش افزوده می پردازیم

گسترش پایه مالیاتی : پوشش دهی قسمتی از فعالیت های اقتصادی که تحت پوشش قرار دادن آنها با استفاده از بقیه روش ها دشوار است ، مانند مالیات بر فروش

افزایش درآمدهای مالیاتی: به دلیل گسترش پایه مالیاتی ،درآمدهای مالیاتی بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.

کاهش هزینه دریافت مالیات : بدلیل اینکه مکانیزم خوداجرایی دارد بنابراین احتمالا هزینه های جمع آوری آن در مقابل سایر روش های اخذ مالیات کمتر خواهد بود.درنهایت باید بگوییم که مالیات بر ارزش فزوده اثرات بسیارمفیدی بر نظام مالیاتی کشور داشته و کمک فراوانی به اصلاح ساختار کلی نظام مالیاتی کشور نموده و استفاده هر چه بیشتر از آن ، نظام مالیاتی یک کشور را به یک نظام مالیاتی کارآمد که در آن اخذ مالیات با دقت و سرعت و کمترین هزینه انجام می شود تبدیل خواهد نمود و با این نظم و دقت و سهولت و پویایی که از آن برخوردار است، میتواند برای تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه زیرساختهای شهری و روستایی استفاده شده و با اتکا به منابع پایدار به نیازهای فزاینده ای که هرروز شکل تازه ای پیدا میکنند ،پاسخ دهد.

مهمترین مزایای مالیات بر ارزش افزوده

1- هزینه های وصول کاهش میابد.
2- از فرار مالیاتی جلوگیری می کند.
3- با مفاسد اقتصادی مبارزه میکند.
4- براصلاح الگوی مصرف تاثر میگذارد.
5- نارسایی مالیاتی سنتی را حذف میکند.
6- باعث گسترش و توسعه اقتصادی میشود.
7- .مانع دریافت مضاعف مالیات از محصول نهایی میشود.
8- باعث سهولت در اجرای برنامه ها و طرح های عمرانی میشود
9- به داشتن یک نظام جامع اطلاعت مالیاتی در کشور کمک میکند.
10- به دلیل درآمدزایی بالا کمک بسیاری برای تامین منابع دولتها می باشد.
11-تاثیر بر افزایش مستقیم و غیر مستقیم میزان درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت.
12- استفاده از خدمات و فناوری های جدید و تسهیل خدمات رسانی به مردم را ایجاد می کند.
13- با دسترسی به اطلاعات مودیان میزان دقیق تر مالیات بردرآمد آنان ،تشخیص داده می شود.
14- دریافت مالیات بیشتر از کسانی که به عنوان مصرف کنندگان کالا و خدمات لوکس و غیر ضروری می باشند.
15- باعث شفاف سازی در مبادلات اقتصادی به علت ردیابی معاملات در قسمت واردات ، تولید و صادرات میشود.

موسسه حسابرسی محاسبان توسط تعدادی از صاحب نظران و اساتید مجرب و حرفه ای دانشگاهی تشکیل شده است که هدفشان آگاهی و اطلاع رسانی به شما در حوزه های مختلف اقتصادی و مالی مرتبط با حسابداری و حسابرسی و مالی و مالیاتی (از جمله ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده نقدی ،محاسبه ارزش افزوده ، مالیات بر ارزش افزوده و قانون ارزش افزوده ، مزایای مالیات برارزش افزوده .. ) می باشد و با مشاوره مالی و مالیاتی رایگان و مشاوره رایگان در زمینه مالیات برارزش افزوده و ... شمارا راهنمایی می نمایند.


منبع : موسسه حسابرسی محاسبان

[ بازدید : 4 ]

[ سه شنبه 7 آذر 1396 ] [ 16:32 ] [ احمدی ]

[ ]

کاربرد الومینیوم درساندویچ

ورق الومینیوم در ساندویچ پانل

در ساندویچ پانل ازورق الومینیوم که انعطاف پذیری خوبی برخوردار است و به راحتی خم می شود.و به دور جسم ها پیچیده می شوداین ورق ها به خاطر نازک بودن شکننده نیز هستند .در مواردی از این ورق های الومینیومی مانند کاغذ یا پلاستیک به صورت روکش استفاده می شود.

الومینیوم بر اثر تبخیر در خلاپوششی ایجاد می کند که نور مریی و گرمایی شعاعی را منعکس می کند

ساندویچ پانل پلی یورتان با ورق الومینیومی و ... تولید می شود.

و از الومینیوم از ترکیبات الوزینک به همان شکل روکش فولادی مورد استفاده قرار میگیرد

الومینیوم پرکاربردترین فلز بعد از اهن است که در صنعت اهمیت خاصی دارد

در استفاده از الومینیوم بعضی از موارد را باید در نظر گرفت

اینکه ضریب انتقال حرارت الومینیوم بسیار بالاست .در نتیجه برای مکان هایی که حرارت و برودت در ان بسیار مهم است عایق مناسبی نیست.

ساندویچ پانل های الومیینیوم قالبت شستشو ندارند

ساندویچ پانل الومینیوم

از دومدل ساندویچ پانل سقفی و ساندویچ پانل دیواری قابل تولید است هر کدام ان دارای انواع مختلفی است

ورق الومینیومی نوع خاصی از ورق است که با فلز الومینیوم تولید میشود.

جز ورق های فلزی سبک به شمار می اید

و در ابعاد و الیاژهای مختلف قابل تولید است به همین خاطر جای گزین قلع است

به همین خاطر در تولید ساندویچ پانل به کار می رود و به دلیل ضخامت ان که 7/0میلیمتر می باشد.

و به دلیل خاصیت ضد زنگ ورق در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده فراوان قرار میگیرد

و به خاطرپیشرفت صنعت رفته رفته با پیدایش ورق های الوزینک و خواص ان علاوه بر ضد زنگ بودن ،طول عمر بالا و مقاومت بیشتر مورد توجه فراوان قرار گرفت

کاربرد های ورق الومینیوم

حمل ونقل ،بسته بندی ، ساختمان ،صنایع هوا و فضا ،که موارد مصرف مختلفی دارد.

ورق الومینیوم در ساندویچ پانل به این صورت است که دو لایه ورق الومینیوم یه لایه عایق را پوشش می دهند که عایق ها از جنس پلی یورتان ها ،پلی استایرن ها، پشم سنگ و پشم شیشه و... است .عایق توسط دولتیه چسب مخصوص که دولایه ورق را به فوم عایق متصل می کند.

برچسب ها: ساندویچ پانل سقفی , ساندویچ پانل دیواری , شاندویچ پانل سردخانه ایی , ساندویچ پانل الوزینک , ساندوچ پانل الومینیوم ,

[ بازدید : 5 ]

[ شنبه 4 آذر 1396 ] [ 11:39 ] [ احمدی ]

[ ]

لیست قیمت ساندویچ پانل

لیست قیمت ساندویچ پانل price list

قیمت ساندویچ پانل(پنل) ها بر اساس نوع ورق به کار رفته، نوع عایق مورد استفاده، ضخامت و میزان فشردگی عایق تعیین می گردد.عایق مورد استفاده در تولید ساندویچ پانل(پنل) ها پشم سنگ، پلی استایرن و پلی اورتان می باشد. امروزه در صنعت ساخت و ساز، عایق پلی اورتان به دلیل سبک بودن، مقاومت در برابر صدا، سرما و گرما،حرارت و برودت بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. ورق های به کار رفته نیز ار جنس گالوانیزه(فولاد مبارکه)، آلومینیوم و آلوزینگ(آلیاژ آلومینیوم و روی) می باشد. ورق گالوانیزه به دلیل قدرت رنگ پذیری پایین، و ورق آلومینیوم به دلیل مقاومت کم و نرم بودن جنس فلز، در برابر ورق آلوزینک از کیفیت پایین تری برخوردار می باشد

ورق آلوزینک شرکت ماموت جهت تولید ساندویچ پانل(پنل) ها، از کره وارد شده و بدلیل خواص روی و آلومینیوم پوشانده شده بر روی ورق، در مواقع مخدوش شدن ورق-روی و آلومینیوم در مقابل اکسیژن هوا بحث زنگ زدگی را منتفی می سازد و تحت هیچ شرایطی دچار تغییر رنگ نمی شود.

priceimage

لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی و دیواری


لیست قیمت ساندويچ پانل هاي دیواری و سقفی شیار دار به شرح ذيل ميباشد‌ :

ضخامت ساندويچ پانل

جنس ورق رو / ضخامت mm / طرح

جنس ورق زير / ضخامتmm / طرح

كد

4 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

4 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

6 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

6 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

8 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

10 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

10 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

12.5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

12.5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

15 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

5 cm پيچ مخفي

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

5 cm پيچ مخفي

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

4 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

4 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

6 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

6 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

8 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

8 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

10 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

قیمت ساندویچ پانل ها بر اساس نوع عایق به کار رفته، جنس و ضخامت ورق و مقدار مورد نیاز تعیین می گردد. برای مشاوره در ارتباط با نوع پانل های مورد نیاز بنا به کاربرد پروژه با واحد فروش تماس بگیرید. 44030415-021

لیست قیمت ساندویچ پنل اتاق تمیز


لیست قیمت ساندويچ پانل هاي اتاق تمیز (Clean room) به شرح ذيل ميباشد‌ :

ضخامت ساندويچ پانل

جنس ورق رو / ضخامت mm / طرح

جنس ورق زير / ضخامتmm / طرح

كد

4 cm

آلوزينگ / 0.6 / صاف

آلوزينگ / 0.6 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

5 cm

آلوزينگ / 0.6 / صاف

آلوزينگ / 0.6 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

6 cm

آلوزينگ / 0.6 / صاف

آلوزينگ / 0.6 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

4 cm

آلوزينگ / 0.7 / صاف

آلوزينگ / 0.7 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

4 cm

گالوانيزه / 0.7 / صاف

گالوانيزه / 0.7 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

5 cm

آلوزينگ / 0.7 / صاف

آلوزينگ / 0.7 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

گالوانيزه / 0.7 / صاف

گالوانيزه / 0.7 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

6 cm

آلوزينگ / 0.7 / صاف

آلوزينگ / 0.7 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

6 cm

گالوانيزه / 0.7 / صاف

گالوانيزه / 0.7 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

8 cm

آلوزينگ / 0.7 / صاف

آلوزينگ / 0.7 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

8 cm

گالوانيزه / 0.7 / صاف

گالوانيزه / 0.7 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

قیمت ساندویچ پانل ها بر اساس نوع عایق به کار رفته، جنس و ضخامت ورق و مقدار مورد نیاز تعیین می گردد. برای مشاوره در ارتباط با نوع پانل های مورد نیاز بنا به کاربرد پروژه با واحد فروش تماس بگیرید. 44030415-021

لیست قیمت پانل ساندویچی دورو نایلون


لیست قیمت ساندويچ پانل هاي دو رو نايلون به شرح ذيل ميباشد‌ :

ضخامت ساندويچ پانل

جنس ورق رو / ضخامت mm / طرح

جنس ورق زير / ضخامتmm / طرح

كد

4 cm

نايلون / - / صاف

نايلون / - / صاف

ساندویچ پانل دیواری

5 cm

نايلون / - / صاف

نايلون / - / صاف

ساندویچ پنل سقفی

6 cm

نايلون / - / صاف

نايلون / - / صاف

ساندویچ پانل دیواری

8 cm

نايلون / - / صاف

نايلون / - / صاف

ساندویچ پنل سقفی

10 cm

نايلون / - / صاف

نايلون / - / صاف

ساندویچ پانل دیواری

12.5 cm

نايلون / - / صاف

نايلون / - / صاف

ساندویچ پنل سقفی

15 cm

نايلون / - / صاف

نايلون / - / صاف

ساندویچ پانل دیواری

قیمت ساندویچ پانل ها بر اساس نوع عایق به کار رفته، جنس و ضخامت ورق و مقدار مورد نیاز تعیین می گردد. برای مشاوره در ارتباط با نوع پانل های مورد نیاز بنا به کاربرد پروژه با واحد فروش تماس بگیرید. 44030414-021

قیمت روز ساندویچ پانل ماموت:

به دلیل نوسانات بازار امکان ارائه قیمت روز ساندویچ پنل های ماموت وجود نخواهد داشت جهت دریافت قیمت پانل با بخش پشتیبانی در تماس باشید.

قیمت هر متر مربع ساندویچ پانل:

قیمت پانل های موجود در بازار بر اساس متر مربع محاسبه خواهد شد و عوامل مختلفی در تعیین آن تاثیر گذار هستند.

از جمله این موارد میتوان به متراژ و مساحت پروژه و همچنین نوع پانلی که باید نصب شود اشاره کرد.به عنوان مثال در صورتی که پروژه سردخانه باشد به دلیل تخصصی و همچنین تضمینی که ارائه میشود قیمت پانل و همچنین اجرا و نصب بالاتر خواهد بود.

لیست قیمت نصب ساندویچ پانل دیواریقیمت هر متر مربع ساندویچ پانل سقفیقیمت ساندویچ پنل سردخانه ای شرکت ماموتتعرفه ساندویچ پانل دست دومفروش ساندویچ پانل شرکت ماموتهزینه نصب ساندویچ پنل قیمت روز ساندویچ پانل ارزانلیست قیمت پانل ساندویچیقیمت پوشش دیوار و سقف

برچسب ها: ساندویچ پانل , ساندویچ پانل دیواری , ساندویچ پانل سقفی , قیمت ساندویچ پانل , نصب ساندویچ پانل ,

[ بازدید : 5 ]

[ پنجشنبه 28 دی 1396 ] [ 12:14 ] [ احمدی ]

[ ]

موسسه حسابرسی در تهران

موسسه حسابرسی

یکی از عوامل مهمی که همیشه و در هر دوره زمانی مورد توجه محققان قرار گرفته کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن است. از عواملی که سبب بالارفتن کیفیت حسابرسی می شود اندازه موسسه حسابرسی می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

حسابرسی صورتهای مالی

تمامی نهادها و سازمانها برای سازمان دهی و رسیدن به اهداف اقتصادی خود، نیاز به حسابرسی دارند. در واقع برای حسابرسی صورتهای مالی که طی یک دوره مالی صورت می گیرد کلیه فعالیت های موسسه یا شرکت مورد بررسی قرار گرفته و با ارزیابی بی طرفانه گزارش نهایی تعیین و به اشخاص ذینفع اعلام میگردد.

امروزه با گسترش فعالیت های اقتصادی و مالی در تمامی کشورها، نیازهای متفاوتی در بازار کار و سرمایه به وجود آمده است. کلیه شرکتها و سهامداران و افرادی که در بازار کار و سرمایه فعالیت دارند برای کنترل و ثبت فعالیت های خود به دنبال راهکارهایی صحیح و دقیق می باشند. با گذشت زمان و گسترش فعالیت های مالی در حوزه های مختلف، مجموعه هایی به عنوان شرکت حسابداری و شرکت حسابرسی ایجاد شده که با بهره مندی از دانش و تجربه افرادی مجرب و متخصص در زمینه مربوطه وظیفه حسابداری و حسابرسی فعالیت ها را بر عهده می گیرند.

به خصوص در شهرهای بزرگی مانند تهران به دلیل حجم فعالیت هایی که موسسات و شرکت های بزرگ دارند چنین وظایفی باید به مجموعه هایی که تحت عنوان شرکت حسابداری یا موسسه حسابرسی هستند سپرده شود. با سپردن امور مالی خود به موسسات حسابرسی در تهران قطعا اطمینان بیشتری به بی نقص بودن کارها و کامل بودن رسیدگی های میتوان داشت. موسسات حسابرسی، به امور مالی و مالیاتی شرکت ها به صورت حرفه ای و اختصاصی می پردازند و نتایج را پس از بررسی اعلام می کنند این در صورتی است که در گذشته این رسیدگی ها به فعالیت های اقتصادی شرکت ها و موسسات با توجه به نحوه عملکرد و نوع فعالیت، درون شرکتها و موسسات صورت می گرفت.

موسسه حسابرسی و حسابداری محاسبان با چندین سال سابقه درخشان در امر حسابداری و حسابرسی با داشتن کادری مجرب و متخصص در این امر، یکی از بزرگترین موسسات حسابرسی در تهران بوده که وظایف بررسی صورتهای مالی شما را برعهده گرفته و بدون هیچ نقصی در کوتاه ترین زمان به آنها رسیدگی می کند و گزارش نهایی را به ذینفعان اعلام می دارد. موسسه حسابرسی محاسبان در این راستا آماده ارائه خدمات با بهترین کیفیت و بالاترین سطح تضمین و تعهد به اشخاص فعال در بازار کار و سرمایه در تمامی شهرها ازجمله شهر تهران، کرج و سایر شهرستان های استان البرز، مشهد، قزوین، اراک، اصفهان، ساوه، همدان و ...می باشد و با مشاوره مالی رایگان، مشاوره مالیاتی رایگان و خدماتی از جمله تهیه و تنظیم اظهارنامه، قرارداد حسابرسی و گزارش حسابرسی، گامی مثبت در جهت ارتقا سطح کیفی اطلاعات مالی شما و همینطور در بهینه نمودن سیستم های مالی و مدیریتی برداشته است.

برچسب ها: موسسه حسابرسی , شرکت حسابرسی , انواع حسابرسی , خدمات حسابرسی , مشاوره مالی ومالیاتی , اظهارنامه ,

[ بازدید : 7 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 17:03 ] [ احمدی ]

[ ]

موسسه حسابرسی در تهران

موسسه حسابرسی

یکی از عوامل مهمی که همیشه و در هر دوره زمانی مورد توجه محققان قرار گرفته کیفیت حسابرسی و عوامل موثر بر آن است. از عواملی که سبب بالارفتن کیفیت حسابرسی می شود اندازه موسسه حسابرسی می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

حسابرسی صورتهای مالی

تمامی نهادها و سازمانها برای سازمان دهی و رسیدن به اهداف اقتصادی خود، نیاز به حسابرسی دارند. در واقع برای حسابرسی صورتهای مالی که طی یک دوره مالی صورت می گیرد کلیه فعالیت های موسسه یا شرکت مورد بررسی قرار گرفته و با ارزیابی بی طرفانه گزارش نهایی تعیین و به اشخاص ذینفع اعلام میگردد.

امروزه با گسترش فعالیت های اقتصادی و مالی در تمامی کشورها، نیازهای متفاوتی در بازار کار و سرمایه به وجود آمده است. کلیه شرکتها و سهامداران و افرادی که در بازار کار و سرمایه فعالیت دارند برای کنترل و ثبت فعالیت های خود به دنبال راهکارهایی صحیح و دقیق می باشند. با گذشت زمان و گسترش فعالیت های مالی در حوزه های مختلف، مجموعه هایی به عنوان شرکت حسابداری و شرکت حسابرسی ایجاد شده که با بهره مندی از دانش و تجربه افرادی مجرب و متخصص در زمینه مربوطه وظیفه حسابداری و حسابرسی فعالیت ها را بر عهده می گیرند.

به خصوص در شهرهای بزرگی مانند تهران به دلیل حجم فعالیت هایی که موسسات و شرکت های بزرگ دارند چنین وظایفی باید به مجموعه هایی که تحت عنوان شرکت حسابداری یا موسسه حسابرسی هستند سپرده شود. با سپردن امور مالی خود به موسسات حسابرسی در تهران قطعا اطمینان بیشتری به بی نقص بودن کارها و کامل بودن رسیدگی های میتوان داشت. موسسات حسابرسی، به امور مالی و مالیاتی شرکت ها به صورت حرفه ای و اختصاصی می پردازند و نتایج را پس از بررسی اعلام می کنند این در صورتی است که در گذشته این رسیدگی ها به فعالیت های اقتصادی شرکت ها و موسسات با توجه به نحوه عملکرد و نوع فعالیت، درون شرکتها و موسسات صورت می گرفت.

موسسه حسابرسی و حسابداری محاسبان با چندین سال سابقه درخشان در امر حسابداری و حسابرسی با داشتن کادری مجرب و متخصص در این امر، یکی از بزرگترین موسسات حسابرسی در تهران بوده که وظایف بررسی صورتهای مالی شما را برعهده گرفته و بدون هیچ نقصی در کوتاه ترین زمان به آنها رسیدگی می کند و گزارش نهایی را به ذینفعان اعلام می دارد. موسسه حسابرسی محاسبان در این راستا آماده ارائه خدمات با بهترین کیفیت و بالاترین سطح تضمین و تعهد به اشخاص فعال در بازار کار و سرمایه در تمامی شهرها ازجمله شهر تهران، کرج و سایر شهرستان های استان البرز، مشهد، قزوین، اراک، اصفهان، ساوه، همدان و ...می باشد و با مشاوره مالی رایگان، مشاوره مالیاتی رایگان و خدماتی از جمله تهیه و تنظیم اظهارنامه، قرارداد حسابرسی و گزارش حسابرسی، گامی مثبت در جهت ارتقا سطح کیفی اطلاعات مالی شما و همینطور در بهینه نمودن سیستم های مالی و مدیریتی برداشته است.

برچسب ها: موسسه حسابرسی , شرکت حسابرسی , انواع حسابرسی , خدمات حسابرسی , مشاوره مالی ومالیاتی , اظهارنامه ,

[ بازدید : 7 ]

[ چهارشنبه 27 دی 1396 ] [ 17:03 ] [ احمدی ]

[ ]

ترازنامه

ترازنامه چیست

ترازنامه یکی از مهمترین صورت های مالی اساسی که در یک دوره معین وضعیت مالی یک شرکت یا موسسه را نشان می دهد و معمولا در پایان هر دوره مالی تهیه می شود .ترازنامه یا بیلان در اصل یک صورت مالی است که گزارش میزان دارایی ها ، بدهی ها و سرمایه شرکت را دربردارد که این اطلاعات مالی برای صاحبان شرکت ، واحد اقتصادی و بستانکاران و ... در جهت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری برای عملیات و مبادلات آینده شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

ترازنامه شامل سه بخش می باشد

دارایی ها

بدهی ها

سرمایه

هریک از اقلام ترازنامه به ترتیب بیانگر میزان موجودی ، دیون و مقدار سرمایه گذاری صاحبان سهام شرکت است . در واقع ترازنامه ارزش خالص کسب و کار یک موسسه و یا یک شرکت را نشان می دهد.

انواع ترازنامه

ترازنامه ها اصولا به دوشکل زیر تهیه می شود :

1- فرم حساب

2- فرم گزارشی

فرم حساب

در این حالت ترازنامه به شکل حرف T انگلیسی تهیه می شود ، به این صورت که در طرف راست آن اقلام دارایی اعم از دارایی جاری و دارایی غیر جاری و ... نوشته شده و در قسمت چپ حرف T بدهی ها و سرمایه صاحبان سهام نوشته می شود که در نهایت باید دو طرف در تعادل بوده و جمع ارقام دو قسمت برابر باشند . در کشور ما ایران برای تهیه ترازنامه ، اکثریت از فرم حساب استفاده نموده و ترازنامه تهیه می کنند.

تهیه ترازنامه به شکل حساب ، تایید بر معادله حسابداری دارد که بصورت زیر است :

معادله اصلی حسابداری : دارایی = بدهی + حقوق صاحبان سهام

فرم گزارشی

در این روش برای تهیه ترازنامه ابتدا دارایی های موجود را نوشته و در زیر آن اقلام بدهی و سرمایه را ثبت می کنیم . در این روش نیز جمع اقلام دارایی با مجموع اقلام بدهی و سرمایه باید یکسان باشد.

موسسه حسابرسی و حسابداری محاسبان با بهره مندی از دانش اساتید مجرب و آگاه به مسائل روز حسابرسی و حسابداری در جهت تهیه ترازنامه و ارائه خدمات مالی ، انواع حسابرسی ، خدمات حسابرسی ، حسابداری گامی بلند برداشته است و براین امید است که بتواند شما را در جهت رسیدن به اهدافتان یاری نماید.

اقلام ترازنامه

عنوان : در ترازنامه عنوان شامل سه ردیف می باشد.

• ردیف اول شامل نام کامل واحد اقتصادی یا موسسه است .

• ردیف دوم نام گزارش که همان ترازنامه می باشد.

• ردیف سوم تاریخ گزارش ذکر می شود . منظور همان روزی است که گزارش مالی تهیه شده است .

واحد اندازه گیری : برای تهیه و ثبت رویدادهای مالی باید واحد اندازه گیری یا واحد پولی مشخصی وجود داشته باشد که مبادلات بر اساس آن واحد ثبت شوند.

قسمت حساب : در این قسمت از ترازنامه مانده حساب دارایی ها ، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام نمایش داده می شود.

جمع حساب : در ترازنامه پس از ثبت تمام اقلام درستون مربوطه ،جمع نهایی آن نیز در زیر آن نوشته می شود که در ثبت جمع نهایی اقلام ترازنامه باید به موارد زیر توجه شود.

• در تهیه ترازنامه به فرم حساب ، مجموع دو طرف ترازنامه باید باهم برابر باشند.

• در تهیه ترازنامه به شکل گزارشی باید جمع دارایی های ترازنامه با مجموع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام مساوی باشد.

• در تهیه ترازنامه باید زیر جمع نهایی دو خط به صورت موازی کشیده شود.

چنانچه نیاز به مشاوره مالی رایگان ، مشاوره مالیاتی رایگان دارید میتوانید با مراجعه به سایت شرکت حسابرسی محاسبان و یا با تماس تلفنی یا مصاحبه حضوری از تجارب متخصصین ما استفاده کنید .

برچسب ها: موسسه حسابرسی , شرکت حسابرسی , انواع حسابرسی , خدمات حسابرسی , اظهارنامه ,

[ بازدید : 9 ]

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 9:12 ] [ احمدی ]

[ ]

ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل سقفی

نوعی از مصالح ساختمانی می باشد که از دو لایه ورق تشکیل شده است . مابین این ورق ها عایقی از نوع فوم عایق وجود دارد که هسته ی مرکزی ساندویچ پانل نامیده می شود . از پانل سقفی برای پوشش سقف استفاده می کنند . بهترین عایق برای ساندویچ پانل سقفی فوم تزریقی پلی یورتان می باشد زیرا این فوم مایع بوده و بین دو لایه ورق تزریق می شود که این عمل باعث ایجاد مقاومت و استحکام زیادی در ساندویچ پانل می گردد. عایق پلی یورتان بعد از تزریق شدن بین ورق ها حالتی سفت و محکم به خود می گیرد .پانل سقفی از ضخامت ۴ الی ۲۰ سانتی‌متر با فوم تزریقی پلی یورتان سخت (دانسیته ۲±۴۰) تولید می‌شود. این پانل مقاوم در برابر رشد گیاهان و قارچها و دارای ضریب هدایت حرارتی پایین می‌باشد. عرض مفید پانل سقفی ۱/۰۸ متر می‌باشد.

مزایای پانل سقفی

 • قابلیت بازیافت
 • جلوگیری از اتلاف حرارت و برودت
 • افزایش عمر مفید ساختمان و تاسیسات
 • مقاوم در برابر زلزله
 • حمل و نقل و صب آسان
 • قابل شستشو و بهداشتی
 • مقاوم در برابر باد
 • غیر قابل اشتعال

موارد استفاده از پانل سقفی

از پانل سقفی برای پوشش سقف ساختمان های مسکونی ، اداری ، تجاری ، صنعتی ، کشاورزی ، اتاق های سرد ، کلین روم ، فروشگاه ها ، سوله های ورزشی ، سوله مواد غذایی ، انبار ها ، مدارس ، بیمارستان ها و ... استفاده می کنند .

مشخصات فنی پانل سقفی

عرض مفید آنها 100 سانتی متر و عرض غیر مفید 107 سانتی متر می باشد . در انواع ضخامت ها از 4 سانت تا 15 سانت به طول های 2 تا 12 متر تولید می شوند .

پانل سقفی در مدل های دورو ورق ، یک رو ورق یک رو فویل و دورو فویل تولید شده و به فروش می رسد .

قیمت پانل سقفی

قیمت پانل سقفی هم مانند سایر ساندویچ پانل ها بر اساس مشخصات و مواد به کار رفته در تولید آن ها محاسبه می شود . اما به دلیل نوسانات موجود در بازار قیمت واحدی برای پانل سقفی وجود نداشته و شما خریداران محترم باید برای اطلاع از قیمت پانل سقفی با کارشناسان فروش ما تماس گرفته و یا به صفحه لیست قیمت پانل دیواری مراجعه نمایید .

چرا ساندویچ پانل

۱: عایق بسیار قوی انرژی ۲: سبک بودن در مقایسه با سایر مصالح ۳: قیمت تمام شده بسیار پاییین نسبت به مصالح سنتی ۴: قابل شستشو بودن ۵: نصب و اجرای آسان و سریع ۶: رنگ‌بندی‌های متنوع ۷: عایق صوتی مناسب ۸: مقاومت زیاد در برابر نیروهای برشی ناشی از زلزله ۹: افزایش عمر مفید سازه ۱۰: قابلیت انعطاف‌پذیری زیاد جهت استفاده در طرح‌های خاص ۱۱: مقاومت بالا در برابر حلالها و عدم خورندگی در محیط‌های بازی و اسیدی

انواع ساندویچ پانل

۱- ساندویچ پانل پلی یورتان: در این ساندویچ پانل‌ها برای عایق بندی از فوم پلی یورتان استفاده می‌شود که در دو نوع تولید می‌گردد. نوع اول PIR نامیده می‌شود که از ترکیب پلی یول و ایزو سیا نورات تولید می‌شود. نوع دوم PUR نام دارد که از ترکیب پلی یول و ایزو سیانات تولید می‌گردد؛ و در هر دو روش برای تسریع در ترکیب، حضور کاتالیزور الزامی ست. برای تنظیم دانسیته فوم نیز از گاز B141 استفاده می‌شود. تفاوت این دو نوع در ضد حریق بودن ساندویچ پانل PIR است. عایق حرارتی و برودتی، عایق صوت، مقاوم در برابر رطوبت و وزن سبک از مشخصات این نوع ساندویچ پانل می‌باشد.

۲- ساندویچ پانل پلی استایرن: برای عایق بندی این نوع ساندویچ پانل از فوم پلی استایرن یا همان یونولیت استفاده می‌گردد. از لحاظ عایق حرارتی و صوتی در درجه پایین‌تری از پلی یورتان قرار می‌گیرد، اما نسبت به آن سبک‌تر است و قیمت مناسب تری هم دارد.

۳- ساندویچ پانل پشم سنگ: عایق این نوع پانل‌ها الیاف پشم سنگ است که ضد حریق بودن مهمترین ویژگی این نوع ساندویچ پانل است. لازم به توضیح است که درجه ضد حریق بودن این نوع، از ساندویچ پانل پلی یورتان PIR هم بالاتر می‌باشد.

انواع ساندویچ پانل را در لینک مربوطه بخوانید.

ساندویچ پانل سردخانه‌ای

ساندویچ پانل سردخانه‌ای به زبان ساده ترکیب هسته پلی یورتان rigid بین دو لایه ورق فلزی، محصولی است که ساندویچ پانل نامیده می‌شود؛ که پانل‌های سردخانه‌ای از ضخامت ۸ تا ۲۰ سانتی‌متر بنا به کاربری آن تولید می‌گردد و پلی یورتان مورد استفاده در آن ماده‌ای است کاملاً سخت و شکننده، به همین دلیل به تنهایی چندان قابل استفاده نمی‌باشد. اما با ساندویچ کردن این ماده بین دو لایه ورق فلزی با مقاومت کششی بالا به خواص مکانیکی مورد نظر دست پیدا می‌کنیم.

مشخصات فنی ساندویچ پانل

ورقهای گالوانیزه عمومی ساندویچ پانل سقفی موجود در بازار ایران

نوع و ضخامت ورق مورد استفاده: ورق الوزینک (روی و آلومینیم)، گالوانیزه و آلومینیوم پیش رنگ شده به ضخامت ۰/۵ الی ۰/۷ میلیمتر در رنگ‌های متنوع و از نوع سوپر پلی استرکوره‌ای به ضخامت ۲۵ میکرون در قسمت بیرون و ۷ مکرون در رنگ پرایمر کوره‌ای از داخل در محل اتصال ورق با فوم. (چسبندگی فوم به ورق)

 • نوع پوشش ساندویچ پانل: دورو ورق، یکرو ورق یکرو فویل، یکرو ورق نایلون، یکرو ورق یکرو کاغذ، دورو نایلون، دورو کاغذ، دورو فویل.
 • نوع فوم ساندویچ پانل: پلی اورتان سخت با دانسیته ۲+۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب.
 • مدل‌ها: DND صاف – RPO پیچ مخفی بدون شیار – RP1 پیچ مخفی میکروویو – RP2 پیچ مخفی شیار ریز – RP3 پیچ مخفی شیار درشت

ضخامت ساندویچ پانل

پانل‌ها در ضخامت ۴ الی ۲۵ سانتی‌متر و بر حسب سفارش تولید می‌گردد. ساندویچ پنل‌ها از ۵ لایه تشکیل می‌شود، لایه محافظ درونی و بیرونی بوده و دو لایه چسب مخصوص که جهت اتصال لایه‌های محافظ بیرونی و عایل پلی یورتان بکار برده می‌شود فوم داخل ساندویچ پنل‌های نیز از جنس فومپلی اورتان با دانسیته ۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب می‌باشد.

رنگ ساندویچ پانل

ساندویچ پانل در ۱۲ طیف رنگی مختلف ازجمله سفید، آبی، قرمز، نقره‌ای، طوسی، کرم، سبز، یشمی، زرد، بنفش نولید می‌شود.


برای اطلاع بیشتر از قیمت ساندویچ پانل ، ساندویچ پانل دیواری ، ساندویچ پانل پلی یورتان ، ساندویچ پانل پلی استایرن ، ساندویچ پانل XPS ، نصب ساندویچ پانل و ... به سایت مراجعه کنید.

برچسب ها: ساندویچ پانل , ساندویچ پانل سقفی , ساندویچ پانل دیواری , قیمت ساندویچ پانل , نصب ساندویچ پانل ,

[ بازدید : 15 ]

[ شنبه 23 دی 1396 ] [ 16:20 ] [ احمدی ]

[ ]