بانک کتاب ثبت لینک
بستن تبلیغات [X]
وبلاگ رسمی سئوشو

نت پیانو نت ویولن نت سنتور نت گیتار

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد چیست

ارزیابی عملکرد یک مسئولیت مدیریتی است که استاندارهای شغلی را مشخص و تعیین میکند که عملکرد کارکنان در حدود استاندارهای تعیین شده هست یا خیر. به وسیله ارزیابی عملکرد تنبیه یا تشویق کارکنان را میتوان مدیریت کرد.ارزیابی عملکرد کمک می کند تا ویژگی های کارکنان را بسنجیم و حدود توانایی آنها را تخمین بزنیم.با ارزیابی عملکرد میتوان در خصوص ارتقای شغلی کارکنان ،نیاز به آموزش و بهبود تواناییشان تصمیم گیری کرد .ارزیابی عملکرد از فعالیت هایی است که به طور منظم در هر سازمانی باید انجام شود.

روند ارزیابی عملکرد شامل مراحل زیر است

• تعیین استانداردهایی برای عملکرد

• اعلام استاندارهای مربوطه

• سنجش عملکرد حقیقی کارکنان

• تجزیه وتحلیل انحرافات عملکرد نسبت به استاندارهای مشخص شده

• به بحث گذاشتن انحرافات

• تعیین راههایی برای اقدامات اصلاحی

ارزیابی عملکرد یکی از وظایف مهم مدیریت منابع انسانی و در مواردی که در ادامه اشاره میکند نقش ویژه ای دارد.

کاربرد یا اهمیت ارزیابی عملکرد

1- تعیین حقوق و مزایا : ارزیابی عملکرد میگوید که هریک از کارکنان مسئولیت های کاری خود راباچه کیفیتی به انجام رسانده اند. به کمک آن میتوان عملکرد کارکنان راارزیابی کرد و با حسابرسی حقوق و مزایا، متناسب با آن،حقوق و مزایا برای آنها در نظر گرفت.اگر فرد مسئولیت های خود را به خوبی انجام دهد ولی در قبال آن اقدامی برای بالا نگه داشتن انگیزش (انواع افزایش حقوق یا مزایا)صورت نگیرد ،فرد به تدریج از شغل و مجموعه اش ناراضی میشود.

2- برنامه هایی برای آموزش منابع انسانی و بهبود توانایی ها : ارزیابی عملکرد، سطح عملکردکارکنان را نشان میدهد.بوسیله آن میتوان ظرفیت ،مهارت و تخصص عملی و تخصص عملی کارکنان را مشخص کرد.به کمک ارزیابی عملکرد میتوان به نقاط ضعف کارکنان پی برد و متناسب باآن برنامه هایی برای آموزش و بهبود توانایی هایشان در نظر گرفت. در نتیجه کارکنان بطور بهینه ای بکار گرفته میشوند و در نهایت بهره وری و سوددهی مجموعه نیز افزایش میابد.

3-برنامه ریزی برای جابه جایی ها : ظرفیت ،مهارت،تجربه و وضعیت کاری افراد به لطف ارزیابی عملکرد مشخص میشود.براساس اطلاعاتی که از این راه بدست می آید میتوان تصمیماتی برای جابه جایی یا ارتقای کارکنان اتخاذ نمود تا بطور موثرتری نقش خود را در مجموعه ایفا کنند.

این تصمیمات میتوانند از راههای زیر گرفته شوند:

• ارتقای کارکنان ممتاز و تعهدی

• جابجایی کارکنان برای ایجاد تناسبی بهتر بین افراد و وظایفشان

• تعدیل و اخراج (موقت یا دائمی )کارکنانی که عملکرد ضعیفی دارند

4- مدیرت پاداش : برای افزایش انگیزه کارکنان باید پاداش هایی متناسب با ارزیابی عملکردشان به آنها تعلق گیرد.اگر کارکنان پاداش عملکرد بهترشان را دریافت نکنند ،احساس نارضایتی در آنها به وجود می آید.ار آن سو به اگر افراد به خاطر عملکرد ضعیف خود باز هم پاداش دریافت کنند دلیل برای پیشرفت نخواهند داشت.دراین صورت اهدای پاداش فقط یک بار مالی بی فایده را به مجموعه تحمیل می کند.ارزیابی عملکرد کمک می کند تا کارکنان متناسب با عملکردشان ،پاداش دریافت کنند.

5- تسهیل نظارت و بازرسی : یکی دیگر از خدمات ارزیابی عملکرد کمک به طبقه بندی کارکنان بر اساس عملکردشان است. به لطف ارزیابی عملکرد میتوان کارکنان قوی ،متوسط و ضعیف را از یکدیگر تشخیص داد.به این وسیله میتوان مشخص کرد که هریک از کارکنان به چه میزان نظارت و بازرسی نیاز دارند(به افراد ضعیفتر باید بیشتر نظارت کرد تا اشتباهی مرتکب نشوند و افرادی که کار خود را به خوبی میدهند ،به نظارت کمتری نیاز دارند.)

6- انگیزه : ارزیابی عملکرد خود به عنوان راهکاری برای افزایش انگیزه ی کارکنانی که بهترین عملکرد را از خود نشان میدهند،به عنوان افراد با ارزش و قابل اتکا شناسایی میشوند و متناسب یا همین ویژگی ها با آنها برخورد میشود.این واکنش موجب تحریک کارکنان به عملکرد بهتر میشود همچنین ارزیابی عملکرد به ما میگوید ، چه ابزار انگیزشی ای متناسب با عملکرد کارکنان است.

7- کنترل مناسب : با ارزیابی عملکرد ،کارکنان میتوانند بازخورد عملکرد ،تاثیرگذاری و بهره وری خود را ببینند.آنها متوجه میشوند در چه قسمتهایی تمرکز خودرا افزایش دهند تا کارها به بهترین نحو پیش بروند.ارزیابی عملکرد فرصتی به وجود می آورد تا کارکنان از ایرادات خود درس بگیرندو این برای اتخاذ تدابیراصلاحی به آنها کمک میکند.

8- اعتبار سنجی آزمون گزنش :ارزیابی عملکرد میتواند به عنوان ابزاری برای سنجش موفقیت آزمون های گزینش استفاده شود.به کمک آن نتیجه ی آزمون گزینش و روندی که سازمان در این راه به کار میگیرد ،مشخص میشود.بر این اساس میتوان گام های موثرتری برای انتخاب کارکنان برداشت.

9- برنامه ریزی شغلی : پیشرفت شغلی یکی از دغدغه های مهم کارکنان است.برای نشان دادن مسیر و اهداف شغلی به آنها ،هر سازمانی نیاز به یک برنامه ریزی شغلی مناسب دارد.در این راه ارزیابی عملکرد ،اطلاعاتی حیاتی در خصوص ظرفیت های بالقوه و بالفعل کارکنان فراهم می آورد.

10- تدوین خط مشی : ارزیابی عملکرد اطلاعاتی را در مورد عملکرد کارکنان فراهم میکند.این اطلاعات (مانند برنامه ریزی شغلی و برنامه های انگیزشی) یک ورودی برای برنامه ریزی آموزشی و بهبود کارکنان است .در نتیجه میتوان خط مشی سازمان را به گونه ای تدوین کردکه سازمان به بهترین نحو پیشرفت کند.

روش های ارزیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی

استاندارهای مطلق (قطعی)

این استانداردها عملکرد کارکنان را نسبت به استانداردهای تعیین شده مقایسه میکند.دراین تکنیک ارزیابی،کارکنان مستقل از سایر کارکنان گروه سنجیده میشوند.همچنین این فرایند خصوصیات و رفتار شغلی کارکنان را براساس استانداردهای مطلق مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.

روشهای استاندارد مطلق :

الف) روش ارزیابی رویداد بحرانی

ب) روش چک لیست (شامل : چک لیست ساده ،چک لیست وزن دار)

ج) روش مقیاس رتبه بندی ترسیمی (نگاره ای)

د) روش انتخاب اجباری

ه) روش رفتار محور

و) روش توصیفی

روش قیاس محور

در دومین روش کلی ارزیابی ، کارکنان با یکدیگر مقایسه میشوند.این روش نسبت به استانداردهای قطعی،روشی قیاسی و نسبی تر محسوب میشود.

این روش از راه های زیر انجام میشود:

روشهای قیاس محور:

الف) روش رتبه بندی فردی

ب) روش رتبه بندی منظم گروهی

ج) روش زوجی (دوبه دو)

مدیریت برمبنای هدف (MBO)

این روش از ارزیابی عملکرد ، بررسی می کند که رسیدن به اهداف چگونه انجام میشود .موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف کلی اش ،از طریق مشخص نمودن میزان موفقیت هر قسمت خاص(مثلا بخش ها،واحدها یا افراد ) تفسیر میشود.این روش نه تنها از بالا به پایین بلکه از پایین به بالا هم عمل میکند.تأکید روش بر روی نتیجه است ،نه فعالیت هایی که انجام میشود.

مدیریت بر مبنای هدف شامل قدم های زیر است:

قدم اول: تعیین اهداف مشترک

قدم دوم: برنامه ریزی برای اقدامات لازم

قدم سوم: بررسی عملکرد

قدم چهارم: ارزیابی عملکرد

درهرشرایط و موقعیتی که قرار دارید شرکت حسابرسی و حسابداری محاسبان با همراهی شما ،موفقیت و پیشرفت را برایتان به ارمغان می آورد و خدماتی از قبیل : مشاوره مالی و مالیاتی رایگان ، تهیه و تنظیم اظهارنامه ، اصلاح و تعدیل حساب ها ،تهیه گزارش حسابرسی ، تنظیم قرارداد حسابرسی ، تعیین ارزش شرکت و ارزشیابی سهام ، حسابرسی داخلی ، تهیه تراز آزمایشی و ... را به شما عزیزان ارائه می دهد.

با اطمینان به ما آینده خود را ایمن سازید.

برچسب ها: موسسه حسابرسی , شرکت حسابرسی , مشاوره مالی و مالیاتی رایگان , قراردا حسابرسی , اظهارنامه ,

[ بازدید : 16 ]

[ يکشنبه 19 آذر 1396 ] [ 11:50 ] [ احمدی ]

[ ]

سالن ورزشی

سالن ورزشی

از آنجا که در زمینه های صنعت و ساختمان و اراءه جدیدترین مواد و متریال ها در جهت پیشرفت و توسعه و همچنین تسریع در ساخت و ساز آنها و جلوگیری از اتلاف انرژی پیشرفت های روزافزونی نیز حاصل میشود عوامل متعددی در زمینه ساخت و تولید عایق های حرارتی و رطوبتی از جمله ساندویچ پانل ها نقش ایفا می کنند.به عنوان نمونه برای پوشش سقف و دیوار یک سوله ورزشی میتوان از ساندویچ پانل ها استفاده کرد.

اجرای پوشش سوله ورزشی با ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری که در پوشش دیوار ها مورد استفاده قرار میگیرد از دو لایه ورق تشکیل شده است که ما بین آن فوم تزریق میشود که بهترین نوع فوم از لحاظ عایق بودن و استحکام در ساندویچ پانل دیواری فوم پلی اورتان میباشد.

ساندویچ پانل دیواری با توجه به شکل ان از نفوذ آب به داخل جلوگیری میکند و به دلیل طول های بلند امکان اورلپ شده روی یکدیگر را نیز دارند.

ساندویچ پانل دیواری مورد استفاده در سوله های ورزشی به دو صورت دو رو ورق آلوزینک و یک رو ورق آلوزینک از بیرون و فویل آلومینیومی یا گالوانیزه از داخل با ضخامت 4 تا 15 سانت تولید میشود.

عایق حرارتی و برودتی

عایق صوت

مقاوم در برابر رطوبت و زلزله

سبک بودن و سرعت در اجرا

تنوع در طرح و رنگ

از جمله مزیت های ساندویچ پانل سقفی مورد استفاده در جهت پوشش سقف در سوله ورزشی میباشد.

اجرای پوشش سوله ورزشی با ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری یکی از بهترین پیشنهاد ها برای پوشش دیواره های سوله ورزشی هست که از دولایه ورق به همراه فوم تزریقی که میان آنها تزریق میشود تشکیل شده است.

مقدار ضخامت از 4 تا 20 سانتی متر در این پانل سبب ایجاد پوششی مناسب جهت آب و هواهای مختلف را رقم میزند.

با استفاده از بهترین کیفیت عایق فوم پلی یورتان ساندویچ پانل دیواری میتواند بهترین گزینه جهت پوشش دیواره های سوله ورزشی معرفی شود.

مزیت های ساندویچ پانل دیواری نسبت به مصالح سنتی:

عایق حرارتی ، برودتی ، رطوبتی و صوتی

صرفه جویی در هزینه

صرفه جویی در زمان

مقاوم در برابر زلزله

بهداشتی و ضد باکتری بودن

سبک بودن وزن

تنوع در رنگ

برچسب ها: ساندویچ پانل دیواری , فوم عایق , پلی یورتان , سبک بودن وزن , ساندویچ پانل الوزینک , ساندویچ پانل گالوانیزه ,

[ بازدید : 16 ]

[ دوشنبه 13 آذر 1396 ] [ 10:08 ] [ احمدی ]

[ ]

ساندویچ پانل دیواری الوزینک

ساندویچ پانل دیواری آلوزینک:

ساندویچ پانل دیواری الوزینک یکی از انواع ساندویچ پانل می باشد


ساندویچ پانل دیواری آلوزینک بر اساس استفاده از جنس های مختلف برای عایق و ورق به لحاظ کیفیتی متفاوت است.


ورق آلوزینک ، گالوانیزه و آلومینیوم ورق های مورد استفاده در ساندویچ پانل دیواری آلوزینک هستند.


به طور کلی تفاوت این سه ورق در این است که:


ورق آلومینیوم از مقاومت و استحکام کمتری نسبت به دیگر ورق ها برخوردار است

به گونه ای که حتی در برابر آتش نمیتواند مقاوت کند و همچنین شامل مدل و رنگ های مختلف و متنوع نمیباشد.


ورق گالوانیزه در برابر خوردگی از آلومینیوم بهتر اما از آلوزینک ضعیف تر است و وزن بیشتری دارد.


ورق آلوزینک که از سیلیکون به همراه دو آلیاژ روی و آلومینیوم تشکیل شده است

به واسطه ی ویژگی این دو آلیاژ سبب میشود از ورق های فولادی و سایر ورق ها از مقاومت و استحکام بیشتری برخوردار باشد

و طول عمر آن نیز بیشتر باشد . ورق آلوزینک نسبت به سایر ورق های فلزی در مقابل زنگ زدگی در محیط های رطوبتی بهتر است .

این محصول به دلیل عملکرد بالا به مدت طولانی بهترین گزینه برای ساخت ساختمان هایی با طول عمر بالا می باشد.

و به لحاظ اقتصادی از قیمت مقرون به صرفه تری برخوردار است.

ساندویچ پانل دیواری آلوزینک از دو لایه ورق فلزی از جنس آلوزینک که مابین آنها فوم تزریق میشود تشکیل شده است.

برخی از ویژگی های ساندویچ پانل دیواری آلوزینک به شرح زیر می باشد:

· وزن سبک و در نتیجه سبک در نظر گرفتن فونداسیون و سازه

· با دوام در مقابل نیروهای ناشی از زمین لرزه

· عایقی مناسبی برای سرما ، گرما ، رطوبت و صدا

· گوناگونی در رنگ و زیبایی محصول

· نصب سریع و نگهداری آسان

· و امکان اشتعال پذیری پایین

برخی از نمونه کاربردهایی که استفاده از ساندویچ پانل دیواری آلوزینک در آنها رایج تر است:

· پوشش دیوار ساختمان‌های مسکونی و اداری

· پارتیشن‌بندی‌های داخلی

· دیوارهای کارگاه

· پوشش دیوار سوله ها و کانتینرها

· کانکس های ویلاییبرچسب ها: ساندویچ پانل دیواری , ساندویچ پانل سقفی , ساندویچ پانل سردخانه ایی , ساندویچ پانل الوزینک , ساندویچ پانل الومینوم ,

[ بازدید : 13 ]

[ سه شنبه 7 آذر 1396 ] [ 17:28 ] [ احمدی ]

[ ]

مزایای مالیات بر ارزش افزوده

تعریف و اهمیت مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیرمستقیمی است که مصرف کننده یا خریدار ،آن را به همراه بهای خرید به فروشنده می پردازد و دریافت کننده یا فروشنده مقدار مالیات اخذ شده را به خزانه دولت واریز می کند. ذکر این نکته ضروری است که فروشنده ، زمان خرید اولیه کالا ،چون مالیاتی را پرداخته ولی به عنوان مصرف کننده شناخته نمی شود ، بنابراین او می تواند کل "مالیات های ارزش افزوده "پرداختی را از کل مالیات بر ارزش افزوده کسر کرده و مابه التفاوت آنرا به دولت بپردازد.

براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن، که بر اساس مقدار مصرف کالا و دریافت خدمات صورت می گیرد واین مبلغ جهت اجرای طرح هایی ازجمله گسترش زیرساخت های عمرانی و خدمات عمومی استفاده می شود ،سببب رونق اقتصادی می گردد.با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ، بخشی از اعتبارات از محل وصول آن به شهرداری ها و دهیاریهای مخصوص هرمنطقه تعلق یافته و از 9% مالیات بر ارزش افزوده ،میزان3 % آن به شهرداری ها تخصیص یافته که جهت توسعه و گسترش زیرساخت ها استفاده می گردد و و نقش بسزایی در این جهت دارد.

یکی از مهمترین خصوصیت های مالیات بر ارزش افزوده این است که مودیان مالیاتی جهت استفاده از اعتبار مالیاتی باید فاکتور ارائه دهند که این امر نشان دهنده مقدار مبادلات و معاملات اقتصادی انجام شده توسط بنگاه اقتصادی مورد نظر می باشد لازم به ذکر است که فاکتورهای ارائه شده بایستی در هر یک از مراحل مختلف مبادله بایکدیگر مطابقت داشته باشند. با انجام این فرایند اندازه بازار زیر زمینی و فعالیت های غیر رسمی اقتصادی و پنهانی و تخلف و فرار مالیاتی بسیار کاهش می یابد.

در زیر به شرح چند نمونه از فواید مالیات بر ارزش افزوده می پردازیم

گسترش پایه مالیاتی : پوشش دهی قسمتی از فعالیت های اقتصادی که تحت پوشش قرار دادن آنها با استفاده از بقیه روش ها دشوار است ، مانند مالیات بر فروش

افزایش درآمدهای مالیاتی: به دلیل گسترش پایه مالیاتی ،درآمدهای مالیاتی بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.

کاهش هزینه دریافت مالیات : بدلیل اینکه مکانیزم خوداجرایی دارد بنابراین احتمالا هزینه های جمع آوری آن در مقابل سایر روش های اخذ مالیات کمتر خواهد بود.درنهایت باید بگوییم که مالیات بر ارزش فزوده اثرات بسیارمفیدی بر نظام مالیاتی کشور داشته و کمک فراوانی به اصلاح ساختار کلی نظام مالیاتی کشور نموده و استفاده هر چه بیشتر از آن ، نظام مالیاتی یک کشور را به یک نظام مالیاتی کارآمد که در آن اخذ مالیات با دقت و سرعت و کمترین هزینه انجام می شود تبدیل خواهد نمود و با این نظم و دقت و سهولت و پویایی که از آن برخوردار است، میتواند برای تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه زیرساختهای شهری و روستایی استفاده شده و با اتکا به منابع پایدار به نیازهای فزاینده ای که هرروز شکل تازه ای پیدا میکنند ،پاسخ دهد.

مهمترین مزایای مالیات بر ارزش افزوده

1- هزینه های وصول کاهش میابد.
2- از فرار مالیاتی جلوگیری می کند.
3- با مفاسد اقتصادی مبارزه میکند.
4- براصلاح الگوی مصرف تاثر میگذارد.
5- نارسایی مالیاتی سنتی را حذف میکند.
6- باعث گسترش و توسعه اقتصادی میشود.
7- .مانع دریافت مضاعف مالیات از محصول نهایی میشود.
8- باعث سهولت در اجرای برنامه ها و طرح های عمرانی میشود
9- به داشتن یک نظام جامع اطلاعت مالیاتی در کشور کمک میکند.
10- به دلیل درآمدزایی بالا کمک بسیاری برای تامین منابع دولتها می باشد.
11-تاثیر بر افزایش مستقیم و غیر مستقیم میزان درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت.
12- استفاده از خدمات و فناوری های جدید و تسهیل خدمات رسانی به مردم را ایجاد می کند.
13- با دسترسی به اطلاعات مودیان میزان دقیق تر مالیات بردرآمد آنان ،تشخیص داده می شود.
14- دریافت مالیات بیشتر از کسانی که به عنوان مصرف کنندگان کالا و خدمات لوکس و غیر ضروری می باشند.
15- باعث شفاف سازی در مبادلات اقتصادی به علت ردیابی معاملات در قسمت واردات ، تولید و صادرات میشود.

موسسه حسابرسی محاسبان توسط تعدادی از صاحب نظران و اساتید مجرب و حرفه ای دانشگاهی تشکیل شده است که هدفشان آگاهی و اطلاع رسانی به شما در حوزه های مختلف اقتصادی و مالی مرتبط با حسابداری و حسابرسی و مالی و مالیاتی (از جمله ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده نقدی ،محاسبه ارزش افزوده ، مالیات بر ارزش افزوده و قانون ارزش افزوده ، مزایای مالیات برارزش افزوده .. ) می باشد و با مشاوره مالی و مالیاتی رایگان و مشاوره رایگان در زمینه مالیات برارزش افزوده و ... شمارا راهنمایی می نمایند.


منبع : موسسه حسابرسی محاسبان

[ بازدید : 15 ]

[ سه شنبه 7 آذر 1396 ] [ 16:32 ] [ احمدی ]

[ ]

کاربرد الومینیوم درساندویچ

ورق الومینیوم در ساندویچ پانل

در ساندویچ پانل ازورق الومینیوم که انعطاف پذیری خوبی برخوردار است و به راحتی خم می شود.و به دور جسم ها پیچیده می شوداین ورق ها به خاطر نازک بودن شکننده نیز هستند .در مواردی از این ورق های الومینیومی مانند کاغذ یا پلاستیک به صورت روکش استفاده می شود.

الومینیوم بر اثر تبخیر در خلاپوششی ایجاد می کند که نور مریی و گرمایی شعاعی را منعکس می کند

ساندویچ پانل پلی یورتان با ورق الومینیومی و ... تولید می شود.

و از الومینیوم از ترکیبات الوزینک به همان شکل روکش فولادی مورد استفاده قرار میگیرد

الومینیوم پرکاربردترین فلز بعد از اهن است که در صنعت اهمیت خاصی دارد

در استفاده از الومینیوم بعضی از موارد را باید در نظر گرفت

اینکه ضریب انتقال حرارت الومینیوم بسیار بالاست .در نتیجه برای مکان هایی که حرارت و برودت در ان بسیار مهم است عایق مناسبی نیست.

ساندویچ پانل های الومیینیوم قالبت شستشو ندارند

ساندویچ پانل الومینیوم

از دومدل ساندویچ پانل سقفی و ساندویچ پانل دیواری قابل تولید است هر کدام ان دارای انواع مختلفی است

ورق الومینیومی نوع خاصی از ورق است که با فلز الومینیوم تولید میشود.

جز ورق های فلزی سبک به شمار می اید

و در ابعاد و الیاژهای مختلف قابل تولید است به همین خاطر جای گزین قلع است

به همین خاطر در تولید ساندویچ پانل به کار می رود و به دلیل ضخامت ان که 7/0میلیمتر می باشد.

و به دلیل خاصیت ضد زنگ ورق در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده فراوان قرار میگیرد

و به خاطرپیشرفت صنعت رفته رفته با پیدایش ورق های الوزینک و خواص ان علاوه بر ضد زنگ بودن ،طول عمر بالا و مقاومت بیشتر مورد توجه فراوان قرار گرفت

کاربرد های ورق الومینیوم

حمل ونقل ،بسته بندی ، ساختمان ،صنایع هوا و فضا ،که موارد مصرف مختلفی دارد.

ورق الومینیوم در ساندویچ پانل به این صورت است که دو لایه ورق الومینیوم یه لایه عایق را پوشش می دهند که عایق ها از جنس پلی یورتان ها ،پلی استایرن ها، پشم سنگ و پشم شیشه و... است .عایق توسط دولتیه چسب مخصوص که دولایه ورق را به فوم عایق متصل می کند.

برچسب ها: ساندویچ پانل سقفی , ساندویچ پانل دیواری , شاندویچ پانل سردخانه ایی , ساندویچ پانل الوزینک , ساندوچ پانل الومینیوم ,

[ بازدید : 16 ]

[ شنبه 4 آذر 1396 ] [ 11:39 ] [ احمدی ]

[ ]

فاو

فاو به معنی اولین فعالیت خودوریی می باشد که برگرفته از کلمه First Automotive Works است. فاو شرکت خودروساز جهانی چین با سابقه 60 ساله در امر خودروسازی در سال 1953 فعالیت خود را آغاز نمود و با نواوری در تولید هم اکنون با 120000 نفر در سراسر جهان جزو سه شرکت برگزیده و مهم در صنعت خودرو می باشد.

شرکت فاو چین دارایی به ارزش 244.575 میلیارد یوان داشته و در 70 کشور جهان نمایندگی های فعالی دارد. شرکت خودروساز فاو سازنده انواع خودروهای سواری و ماشین آلات سنگین می باشد که حوزه تولید شرکت به شش دسته تقسیم بندی می شود:

خودروهای تجاری شامل کامیون سبک ، نیمه سنگین و سنگین
خودروهای سواری
ون و وانت
اتوبوس های تجاری و توریستی شامل اتوبوس های درون شهری
پیکاپ و SUV
قطعات موتور، نیروهای متحرکه

شرکت فاو بعد از تولید اولین کامیون تجاری خود با نام جیفانگ در سال 1956و بعد ازساخت اولین خودروی دانگ فنگ در سال 1958 و اولین خودرو لوسک هانگ کی در خط صنعت خودروسازی چین حرکت کرد و هم اکنون میتوان گفت در زمره بهترین ها در بین رقبای موجود اروپایی قرار گرفته است.

فاو دارای 4 شرکت تجاری مهم نظیر شرکت فولکس واگن، تویوتا، مزدا و جنرال موتورز می باشد که دفتر مرکزی کمپانی بزرگ فاو در چانگ چون یکی از بزرگترین شهرهای کشور چین قرار گرفته است و بخش های تولیدی داخلی، بخش های توسعه مهندسی و مراکز پس از فروش در 18 منطقه ازکشور چین پراکنده شده است.

شرکت فاو با حفظ موقعیت کنونی خود در حال گسترش به بازار های بین المللی جدید است و با اجرای استراتژی و دقت در برنامه ریزی برای ساختن یک سازمان جهانی جامع تلاش می کند.

گروه بهمن یکی از شرکای تجاری گروه صنعتی فاو در خاورمیانه می باشد که در سال 1331 با هدف پوشش نیازهای حمل ونقل با چشم انداز تولید وسائل نقلیه از دوچرخه تا 18 چرخ با مجموعه ای شرکت های تابع همچون سیبا موتور ، بهمن موتور و بهمن دیزل فعالیت خود را آغاز نموده است.

سیبا موتور یکی از شرکت های تابع بهمن می باشد که نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش محصولات سیبا موتور می باشد که با کادری مجرب و نیرویی کارآمد فروش کشنده فاو تک محور و جفت محور، شاسی کامیون و کامیونت را در ایران بر عهده دارد.برای اطلاع از فاو اقساطی به روی لینک کنید.

برچسب ها: فاو , فاو اقساطی , کشنده فاو , قیمت خودروهای فاو , قیمت کشنده فاو , کشنده فاو اقساطی ,

[ بازدید : 20 ]

[ پنجشنبه 24 اسفند 1396 ] [ 12:57 ] [ احمدی ]

[ ]

فاو بسترن B30

فاو بسترن B30 یک خودرو سواری تولید فاو چین می باشد که در ایران با نام فاو شناخته شده و به واسطه گروه بهمن مونتاژ و عرضه بازار می شود. کمپانی خودروساز فاو در سال 1953 با سرمایه گذاری دولت چین فعالیت خود را در زمینه ساخت انواع خودرو در کلاس کامیونت، کشنده فاو و انواع خودرو سواری آغاز کرد و امروزه نیز بخش اصلی سهام شرکت فاو در اختیار دولت چین باقی مانده است.

شرکت فاو دارای دو زیر مجموعه بزرگ خودروساز بسترن و هونگ کی است. فعالیت شرکت بسترن از سال 2006 با هدف تولید خودروهای مدرن و شرکت هونگ کی نیز از دهه 50 با هدف تولید سواری تشریفات لوکس شروع شده است.

بسترن B30 کوچیک ترین کلاس محصولات بسترن می باشد که شاسی ، پلت فرم و کامپلت خود را از فولکس واگن جنا گرفته است. پیشرانه موتور فاو بسترن B30 به موتور 1.6 لیتری 108 اسب بخار با گشتاور 155 نیوتن متر مجهز شده است که یک گیربکس شش سرعته اتوماتیک آیسین قدرت را به چرخ جلو می رساند.

فاو این محصول بسترن خود را برای اولین بار در سال 2010 رو نمایی کرد و تا سال 2015 بدون فیس لیفت ماند تا اینکه کارخانه تصمیم به روز رسانی بسترن B30 کرد و آن را بر روی پلت فرم PQ 32 ساخت.

گروه بهمن با توجه به سابقه موفق و طولانی در عرضه محصولات با کیفیت کمپانی های بزرگ دنیا نظیر مونتاژ وانت مزدا و مزدا 2 مجموعه ای شناخته شده در بین مردم کشورمان محسوب می شود که این بار مونتاژ یک محصول نام آشنای خودروساز فاو چین را در دست کار خود دارد که به دلیل قرار گرفتن در بین سه شرکت تولید کننده مهم خودروساز در ایران میتواند در مقایسه با شرکت های تازه تاسیس وارد کننده خودروهای چین از جایگاه و اهمیت ویژه و بالاتری برخوردار باشد. فاو بسترن در سه مدل B70و B50 و B30 در ایران به فروش می رسد.

ظاهر زیبای فاو بی 30 تا حدی عضلانی و قدرتمند به نظر می رسد. به خصوص فرم خاص پنجره جلو و چراغ ها که این ویژگی باعث شده، این بخش جدا از کل بدنه به نظر برسد.پایین درها و نزدیک رکاب نیز خطوطی مورب وجود دارد که جلوه مدرنی را به خودرو می دهد. از سوی دیگر، کشیدگی شیشه عقب باعث افزایش زیبایی خودرو در نمای جانبی شده است که در نتیجه آن، جابه جا کردن لوازم در انتهای صندوق عقب، کمی سخت خواهد بود.

فضای داخلی و کابین را که بررسی میکنیم با صندلی های خوش فرم و نمایشگر لمسی 7 اینچی روبه رو می شویم که حس یک ماشین مدرن و کلاسیک را به راننده می دهد. دیگر ویژگی مثبتی که از این خودرو فاو به چشم می خورد حجم قابل توجه صندوق عقب و سانروف این خودرو می باشد.

از سوی دیگر، جعبه دنده ی خودکار 6 سرعته فاو B30 نظر هر خریداری را به خود جلب می کند چرا که، ساخت آیسین ژاپن بوده و مدرن تر از رقبای موجود در بازار خودرو ارزیابی می شود. اگر بخواهیم از امکانات رفاهی داخلی بسترن بگوییم باید به آپشن های بسیار خوب نظیر سانروف، فرمان تلسکوپی،نمایشگر لمسی، دوربین و سانسور پارک، کروز کنترل و قابلیت اتصال تلفن همراه به پخش کننده ی چند رسانه ای از طریق USB و AUX و بلوتوث اشاره کنیم.

مشخصات فاو بسترن B30

 • کلاس بدنه خودرو سدان
 • ابعاد خودرو : طول 4625 میلیمتر عرض 1790 میلیمتر ارتفاع 1500 میلیمتر
 • وزن 1230 کیلوگرم
 • تعدا فضای سرنشینان 5

مشخصات فنی فاو B30

 • حجم موتور : 1598 سی سی
 • نوع موتور : موتور بنزین سوز انژکتوری
 • تعداد سیلندر: 4
 • تعداد سوپاپ ها: 16
 • محل قرار گیری موتور: موتور جلو
 • قدرت موتور : 107اسب بخار
 • حداکثر گشتاور : 155 نیوتن متر
 • استاندارد آلایندگی: یورو 5

مشخصات جعبه دنده فاو B30
 • نوع جعبه دنده : جعبه دنده دستی
 • تعداد دنده : 5
سیستم ترمز های فاو بسترن B30
 • نوع سیستم ترمز : دارای سیستم ABC , EWD
سیستم تعلیق و فرمان
 • نوع سیستم فرمان مک فرسون
 • نوع سیستم فرمان هیدرولیک

امکانات رفاهی و آپشن فاو بسترن

 • کیسه هوا راننده و سرنشین
 • سیستم ضد سرقت
 • کمربند ایمنی 3 نقطه ای پیش کشنده
 • سیستم تهویه مطبوع دستی
 • سیستم مولتی مدیا
 • صندلی های چرم تنظیم دستی
 • تنظیم برقی آیینه ها همراه با گرمکن
 • سیستم سانروف
 • شیشه بالابربرقی
 • چراغ روشنایی در روز
 • کروز کنترل

برچسب ها: فاو , فاو اقساطی , فاو بسترن , قیمت خودروهای فاو , فاو بسترن B30 ,

[ بازدید : 19 ]

[ پنجشنبه 24 اسفند 1396 ] [ 12:56 ] [ احمدی ]

[ ]

فاو بسترن B70

فاو بسترن B70 ساخت خودروساز بزرگ فاو، اولین کارخانه تولید کننده خودرو چین می باشد که در زمینه انواع خودرو نظیر کامیون، کامیونت،کشنده فاو، سواری، اتوبوس و انواع پیکاپ سابقه درخشانی را در تاریخچه فعالیت خود دارد. فاو بسترن توسط گروه بزرگ صنعتی بهمن چند سالی است به بازار خودرو ایران راه یافته و مونتاژ و به فروش می رسد.

گروه بهمن سال هاست هم پا با شرکت فاو محصولات این کمپانی را روانه صنعت خودرو کشور کرده است و پس از مونتاژ موفق نسل اول بسترن B50 بعد از آن نسل دوم فاو بسترن با نام B50 F، که از زیبایی ظاهری و کیفیت برتری نسبت به نسل اول خود برخوردار بوده است، با توجه به استقبال بی سابقه مشتریان از این خودرو سواری فاو، اقدام به عرضه بسترن B70 به بازار کرد.

فاو بسترن B70 برای اولین بار سال 95 در نمایشگاه شیراز رو نمایی شد. بسترن نام یکی از شرکت های زیر مجموعه فاو است که از سال 2006 معرفی شد تا در بازار چین و در میان برندهای گران قیمت موجود اروپایی عرضه اندامی کرده باشد.

فاو بسترن B70 یک خودرو سدان چینی شرکت فاو می باشد که در سال 2012 مدل اولیه آن تولید شد و به دلیل طراحی ظاهری و کابین ضعیف با استقبال خوبی روبه رو نشد . به همین منظور فاو در سال 2013 با ظاهری جدید و نوآوری در مشخصات فنی، بسترن B70 را به بازار معرفی کرد.

موتور فاو بسترن از مزدا گرفته شده است و به دو نوع مدل مجهز شده که عبارت است از: 4 سیلندر 2 لیتری با 143 اسب بخار نیرو و یک موتور 4 سیلندر 2 لیتری با 185 اسب بخار نیرو. این نوع از فاو بسترن نسبت به دیگر برادر خود بسترن B50، به ایمنی بالاتری ارتقا پیدا کرده و به 6 کیسه هوا مجهز شده است که به آن ایربگ های پرده ای اضافه شده است.این تغییرات باعث شده تا در کنار وجود سیستم ESP، اطمینان بیشتری به این خودرو در جاده ها داشته باشیم.

فاو بسترن B30 دیگر محصول فاو می باشد که توانسته در مقابل دیگر رقبای خود در بازار خودرو کشور به دلیل زیبایی ظاهری و مشخصات فنی حرفی برای گفتن داشته باشد.


مشخصات فنی فاو بسترن B70

موتور

 • قدرت موتور(کیلو وات / دور در دقیقه) : 6500/108 137/6000-5500
 • گشتاور ( نیوتن متر/ دور در دقیقه ) : 4000/184 235/4500-2000
 • سیستم تعلیق جلو : مک فرسون
 • سیستم تعلیق عقب: چند لینک
 • پیشرانه: موتور جلو ، دیسک چرخ جلو
 • فرمان: HPS

امکانات بسترن B70

 • کروز کنترل
 • رینگ های آلومینیومی
 • شیشه های سولار
 • سانروف برقی
 • آینه های برقی
 • آینه وسط الکتروکرومیک
 • دیلایت
 • صندلی های چرمی
 • صندلی با تنظیم برقی
 • گرمکن صندلی جلو
 • سیستم پخش صوت با قابلیت پخش MP3 به همراه 8 بلندگو
 • رایانه سفر
 • سیستم ترمز ضد قفل
 • سیستم ترمز کمکی
 • سیستم های پارک جلو و عقب
 • کلید از راه دور
 • قفل برقی
 • فرمان چند کنترلی
 • تهویه مطبوع
 • برف پاک کن مجهز به حسگر باران

برچسب ها: فاو , فاو بسترن , فاو بسترن B70 , فاو اقساطی , قیمت خودروهای فاو ,

[ بازدید : 19 ]

[ پنجشنبه 24 اسفند 1396 ] [ 12:51 ] [ احمدی ]

[ ]

فاو بسترن B50

شرکت فاو یک نام جهانی و شناخته شده در صنعت خودرو می باشد که با سابقه 60 ساله در زمینه ساخت انواع خودرو با بهره گیری از تجارب و تکنولوژی شرکت هایی همچون مزدا و جنرال موتورز هم اکنون به ظرفیت تولید 70 هزار دستگاه خودرو در سال رسیده است و در رده برترین های جهانی قرار گرفته است.
فاو بسترن B50 یک خودرو سواری در کلاس خانواده سدان است که از سال 2009 توسط شرکت تولید کننده ماشین های چینی فاو، طراحی و تولید شده است. این خودرو سواری فاو برپایه مزدا 6 قدیمی طراحی شده است و قسمت موتور 1.6 لیتری آن از سوی شرکت فولکس واگن ساخته شده است.


اگر بخواهیم درباره مشخصات فنی این مدل از فاو بسترن بگوییم میتوان گفت با توجه به موتور طراحی شده با کمک فولکس واگن و مزدا، فاو بسترن B50 یکی از خودرو های قابل قبول بازار و یک سر و گردن از رقبای چنی خود بالاتر قرار گرفته است. پیشرانه فاو بی 50 مجهز به موتور 4 سیلندر 16سوپاپ 1800 سی سی با قدرت تولیدی 143 اسب بخار می باشد که میتوان گفت بسیار قابل قبول به نظر می رسد.

فاو بسترن B50 در سال 2013، با 62.342 فروش، محبوب ترین مدل در خانواده Besturn شناخته شده و همچنین B50 توانست امتیاز آزمون تست تصادف 4 ستاره از C-NCAP را از آن خود کند. فاو بسترن خودرویی با ظاهری شیک و کیفیت مناسب در مقایسه با رقبای خود بوده است .

گیربکس تیپترونیک ژاپنی بسترن بی 50 مزیت منحصر به فرد این خودرو محسوب می شود، همچنین مشخصه هایی مانند کروز کنترل، سنسور دنده عقب، آینه فوتوکرومیک از سایر ویژگی های بارز بسترن B50 می باشد. فضای جادار اتاق و صندوق عقب این خودرو مناسب برای خانواده است که به راحتی میتواند سفرهای راحتی را برای سرنشینان خود به همراه آورد.

فاو بسترن از سال 91 به واسطه گروه بهمن مونتاژ و وارد بازار ایران شد. فاو بسترن B50 با ورود به بازار ایران به دلیل ظاهری زیبا و کیفیت مناسب و تکنولوژی های روز دنیا توانست علاقه مندان زیادی را به خود جلب کند.

مشخصات فاو بسترن B50

 • نام و مدل اتومبیل : بسترن آسا B50
 • شرکت گارانتی دنده : خدمات دهنده گروه بهمن
 • کلاس بدنه: سدان
 • کلاس اتومبیل: C Segmnet
 • وزن: 1325 کیلوگرم
 • تعداد فضای سرنشینان: 5
 • چرخهای جلو 195/65 R 15
 • ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب 195/65 R 15

مشخصات فنی فاو بسترن B50

 • حجم موتور: 1595 cc
 • نوع موتور: بنزین سوز
 • تعدادسیلندرها: 4
 • تعدادسوپاپ ها: 16
 • آرایش قرار گیری سیلندرها: خطی مستقیم
 • محل قرار گیری موتور: موتور جلو
 • سیستم سوخت رسانِ: انژکتوری پاشش چند نقطه ای
 • ظرفیت باک: 58 لیتر
 • حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار): 102 اسب بخار در 5600 دور در دقیقه
 • حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر): 145 نیوتون متر در 3800 دور در دقیقه
 • توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر): 63.7 اسب بخار بر لیتر
 • استاندارد آلایندگی یورو 4
 • نوع جعبه دنده: جعبه دنده اتوماتیک تیپ ترونیک
 • تعداد دنده: (جلو) 6
 • محل قرار گیری اهرم تعویض دنده: کنسول میانی
 • نوع سیستم ترمز: دارای سیستم مدیریت پایداری خودرو
 • نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو: دیسکی خنک شونده با هوا
 • نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب: دیسکی
 • تعلیق جلو : جناغی دوبل
 • تعلیق عقب: چند بازویی E شکل

امکانات و تجهیزات فاو بسترن

 • ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP
 • مجهز به 2 کیسه هوای ایمنی که شامل :جلو ، سرنشین جانبی
 • سیستم های پایداری و کمک راننده ABS دارای 4 کاناله به همراه EBD
 • دارای سیستم ضد سرقت
 • سیستم فرمان و هدایت پذیری قدرت: کمکی هیدرولیکی
 • نوع غربیلک: 4 شاخه لوکس به همراه تنظیم تلسکوپی
 • دارای سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک به همراه Sun Sensor
 • سیستم صوتی حرفه ای با قابلیت پخش CD به همراه چنجر
 • دارای پورت USB ، AUX ، iPod Cableسیستمهای مولتی مدیا
 • دارای نمایشگر چند منظوره جهت نمایش اطلاعات سفر و اطلاعات راننده
 • سیستم صندلیهای جلو: دارای تنظیم
 • سیستم آینه های : تنظیم برقی
 • سانروف با قابلیت تنظیم
 • چراغهای جلو: هالوژن به همراه مه شکن
 • سیستم روشنایی عقب: دارای مه شکن
 • سنسورهای پیش فعال: مجهز به سنسور پارک
 • سیستم های کمک رانندگی: سیستم Auto Cruiser

برای اطلاع از قیمت خودرو فاو با کارشناسان وب سایت در تماس باشید.

برچسب ها: فاو , قیمت فاو بسترن , فاو بسترن B50 , قیمت خودروهای فاو ,

[ بازدید : 19 ]

[ پنجشنبه 24 اسفند 1396 ] [ 12:48 ] [ احمدی ]

[ ]

لیست قیمت ساندویچ پنل

لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی/ پانل دیواری


لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت ماموت

کدنام کالاضخامتنوع ورقعرضقیمت
401ساندویچ پانل سقفی4cmآلوزینک100cmتماس با شرکت ماموت
402ساندویچ پانل دیواری4cmآلوزینک116cmتماس با شرکت ماموت
403ساندویچ پانل سقفی5cmآلوزینک100cmتماس با شرکت ماموت
404ساندویچ پانل دیواری5cmآلوزینک116cmتماس با شرکت ماموت
405ساندویچ پانل سقفی6cmآلوزینک100cmتماس با شرکت ماموت
406ساندویچ پانل دیواری6cmآلوزینک116cmتماس با شرکت ماموت
407ساندویچ پانل سقفی7cmآلوزینک100cmتماس با شرکت ماموت
408ساندویچ پانل دیواری7cmآلوزینک116cmتماس با شرکت ماموت


لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت دپو پانل

کدنام کالاضخامتنوع ورقعرضقیمت
401ساندویچ پانل سقفی4cmآلوزینک100cm106,000 تومان
402ساندویچ پانل دیواری4cmآلوزینک116cm108,000 تومان
403ساندویچ پانل سقفی5cmآلوزینک100cm110,000 تومان
404ساندویچ پانل دیواری5cmآلوزینک116cm112,000 تومان
405ساندویچ پانل سقفی6cmآلوزینک100cm114,000 تومان
406ساندویچ پانل دیواری6cmآلوزینک116cm116,000 تومان
407ساندویچ پانل سقفی7cmآلوزینک100cm118,000 تومان
408ساندویچ پانل دیواری7cmآلوزینک116cm120,000 تومان


لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت اطلس پانل

کدنام کالاضخامتنوع ورقعرضقیمت
401ساندویچ پانل سقفی4cmآلوزینک100cm106,000 تومان
402ساندویچ پانل دیواری4cmآلوزینک116cm108,000 تومان
403ساندویچ پانل سقفی5cmآلوزینک100cm110,000 تومان
404ساندویچ پانل دیواری5cmآلوزینک116cm112,000 تومان
405ساندویچ پانل سقفی6cmآلوزینک100cm114,000 تومان
406ساندویچ پانل دیواری6cmآلوزینک116cm116,000 تومان
407ساندویچ پانل سقفی7cmآلوزینک100cm118,000 تومان
408ساندویچ پانل دیواری7cmآلوزینک116cm120,000 تومان


لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت ایلیا پانل

کدنام کالاضخامتنوع ورقعرضقیمت
401ساندویچ پانل سقفی4cmآلوزینک100cm106,000 تومان
402ساندویچ پانل دیواری4cmآلوزینک116cm108,000 تومان
403ساندویچ پانل سقفی5cmآلوزینک100cm110,000 تومان
404ساندویچ پانل دیواری5cmآلوزینک116cm112,000 تومان
405ساندویچ پانل سقفی6cmآلوزینک100cm114,000 تومان
406ساندویچ پانل دیواری6cmآلوزینک116cm116,000 تومان
407ساندویچ پانل سقفی7cmآلوزینک100cm118,000 تومان
408ساندویچ پانل دیواری7cmآلوزینک116cm120,000 تومان


برچسب ها: ساندویچ پانل , ساندویچ پانل سقفی , ساندویچ پانل دیواری , قیمت ساندویچ پانل ,

[ بازدید : 14 ]

[ پنجشنبه 24 اسفند 1396 ] [ 12:26 ] [ احمدی ]

[ ]